ProtoBreakout

บอร์ดเชื่อมต่อหน่วยประมวลผล Arduino, ESP32 NodeMCU, Raspberry Pi สำหรับประมวลผลระบบงานต่าง ๆ ที่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นประกอบเช่น Sensor, Relay และวงจรอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

จำนวนสินค้า 1 - 2 จากทั้งหมด 2
จำนวนสินค้า 1 - 2 จากทั้งหมด 2