Open source

Open source โปรแกรมต้นแบบ Arduino Esp32 จัดเก็บไว้บน GitHub สามารถนำมาใช้งานและพัฒนาต่อยอดได้ฟรี

Open source โปรแกรมต้นแบบ Arduino Esp32

เหมาะสำหรับประยุกต์ใช้งานจริงและทำวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถใช้เป็นชุดฝึกปฏิบัติแบบ Project Based Learning สำหรับเสริมทักษะและประสบการณ์ด้าน IoT และระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) ด้วยการเรียนรู้จากอุปกรณ์ที่ใช้ในงานจริง เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพไปสู่การเป็นนักพัฒนาระบบ (Developer) หรือใช้เป็นเครื่องมือพัฒนา ( Development Tools) สำหรับสร้างโครงงาน (Project) การทำงานวิจัย ออกแบบพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆ

  • All
  • Arduino
  • Dustation
  • ESP32
  • Sensor

ชุดวัดฝุ่นละออง PM1.0 PM2.5 PM10 สำหรับ Dustation-Devkit-V1.3

ชุดวัดฝุ่นละออง PM1.0 PM2.5 PM10 สำหรับ Dustation-Devki

ระบบวัดสภาพแวดล้อมพร้อมชุดควบคุม

ระบบวัดสภาพแวดล้อมพร้อมชุดควบคุม เพื่อการแจ้งเตือนหรือค

ระบบวัดระดับหรือระยะทางเพื่อการแจ้งเตือน Esp32 RS485 Rangefinder

ระบบวัดระดับหรือระยะทางเพื่อการแจ้งเตือน Esp32 RS485 Ra

ระบบวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ เพื่อการแจ้งเตือน

ระบบวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ เพื่อการแจ้งเตือนหรือ

ระบบวัดทิศทางลม สำหรับตรวจสอบทิศทางลม เพื่อการแจ้งเตือน

ระบบวัดทิศทางลม สำหรับตรวจสอบทิศทางลม เพื่อการแจ้งเตือน

ชุดวัดฝุ่นละออง PM1.0 PM2.5 PM10 อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ

ชุดวัดฝุ่นละออง PM1.0 PM2.5 PM10 อุณหภูมิและความชื้นสัม

ระบบวัดความเร็วลม เพื่อการแจ้งเตือนด้วย Arduino Esp32

ระบบวัดความเร็วลม เพื่อการแจ้งเตือนหรือควบคุมสั่งการอัต

adminOpen source