ระบบวัดสภาพแวดล้อมพร้อมชุดควบคุม

ระบบวัดสภาพแวดล้อมพร้อมชุดควบคุม

เริ่มต้นเนื้อหา

ระบบวัดสภาพแวดล้อมพร้อมชุดควบคุม เพื่อการแจ้งเตือนหรือควบคุมสั่งการอัตโนมัติด้วย Arduino Esp32

ระบบวัดสภาพแวดล้อมพร้อมชุดควบคุม เพื่อการแจ้งเตือนหรือควบคุมสั่งการอัตโนมัติด้วย Arduino Esp32

Ready to use Weather station web monitoring & WiFi management system

เป็น Open source โปรแกรมต้นแบบ Arduino Esp32 จัดเก็บไว้บน GitHub สามารถนำมาใช้งาน และพัฒนาต่อยอดได้ฟรี เหมาะสำหรับประยุกต์ใช้งานจริงและทำวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถใช้เป็นชุดฝึกปฏิบัติแบบ Project Based Learning สำหรับเสริมทักษะและประสบการณ์ด้าน IoT และระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) ด้วยการเรียนรู้จากอุปกรณ์ที่ใช้ในงานจริง เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพไปสู่การเป็นนักพัฒนาระบบ (Developer) หรือใช้เป็นเครื่องมือพัฒนา ( Development Tools) สำหรับสร้างโครงงาน (Project) การทำงานวิจัย ออกแบบพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆ

เกี่ยวกับโปรแกรม

ชุดวัดสภาพแวดล้อมพร้อมชุดควบคุมที่สามารถพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอัตโนมัติตามค่าที่กำหนด ประกอบด้วย ชุดวัดความเร็วลม ชุดวัดทิศทางลม ชุดวัดอุณหภมูิและความชื้นในอากาศ ชุดตรวจวัดสภาพอากาศใช้เพื่อการแจ้งเตือนหรือควบคุมสั่งการอัตโนมัติ พร้อม Web Monitoring & WiFi management ประมวลผลบนชุด New Micromation Dev Board V.2 Lite พร้อมหน่วยประมวลผล ESP32 และ Power Relay 4 จุด

ฟีเจอร์การแสดงผลและสั่งงาน

  • แสดงผลค่าอุณหภูมิ
  • แสดงผลค่าความชื้น
  • แสดงผลค่าความเร็วลม
  • แสดงผลค่าทิศทางลม
  • แสดงสถานะการควบคุมสั่งงานผ่าน RELAY
  • แสดงสถานะเงื่อนไขสั่งงานที่ได้ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า

ฟีเจอร์การตั้งค่า

  • ตั้งค่าการเชื่อมต่อ WiFi
  • ตั้งค่าเงื่อนไขสั่งงาน RELAY
  • ตั้งค่าชื่อและไอดีอุปกรณ์
  • การตั้งค่าผ่าน WiFi AP Mode
adminระบบวัดสภาพแวดล้อมพร้อมชุดควบคุม

Related Posts